தமிழ்

Enna Sukam Aahaa - என்ன சுகம் ஆஹா என்ன சுகம்

என்ன சுகம் ஆஹா, என்ன சுகம்
என் ரட்சகரின் சமூகம் பேரானந்தம்
பரமானந்த மோட்ச சுகானந்தம்
அதைப் பெற்று அனுபவித்தால் என்ன சுகம்

1. பொன்னகர் மேடையில் எந்நேரம் பாடலாம் (2)
கிண்ணரம் தம்புருவீணை இன்னோசை கேட்கலாம் — என்ன சுகம்

2. வெற்றி பொன் வெண் அங்கி தரித்துக் கொள்ளலாம் (2)
சுத்தப் பொன்னால் செய்த வீதியில் உலாவலாம் — என்ன சுகம்

3. ஜீவ நதியில் குளித்துக் களிக்கலாம் (2)
ஜீவ விருஷக் கனியைப் புசிக்கலாம் — என்ன சுகம்

4. தங்கக் கிரீடம் தலையில் தரிக்கலாம் (2)
சிங்காசனத்தினின்று ஜெயகீதம் பாடலாம் — என்ன சுகம்

5. வாட்டம் பசி தாகம் பட்டினி சாவில்லை (2)
கேட்டின் மனுடர் வந்து ஊடே யிருப்பதில்லை — என்ன சுகம்

6. துன்பம் ஒழிந்து மீட்பு இன்பமடையலாம் (2)
துயரின் சமூகத்தில் கூடி கொண்டாடலாம் — என்ன சுகம்

7. இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்பை யடைந்தவர்கள் (2)
ஆசனம் மீதிருந்து ஜெயகீதம் பாடுவார்கள் — என்ன சுகம்

Enna Sukam Aahaa, Enna Sukam Lyrics in English

enna sukam aahaa, enna sukam
en ratchakarin samookam paeraanantham
paramaanantha motcha sukaanantham
athaip pettu anupaviththaal enna sukam

1. ponnakar maetaiyil ennaeram paadalaam (2)
kinnnaram thampuruveennai innosai kaetkalaam — enna sukam

2. vetti pon venn angi thariththuk kollalaam (2)
suththap ponnaal seytha veethiyil ulaavalaam — enna sukam

3. jeeva nathiyil kuliththuk kalikkalaam (2)
jeeva virushak kaniyaip pusikkalaam — enna sukam

4. thangak kireedam thalaiyil tharikkalaam (2)
singaasanaththinintu jeyageetham paadalaam — enna sukam

5. vaattam pasi thaakam pattini saavillai (2)
kaettin manudar vanthu ootae yiruppathillai — enna sukam

6. thunpam olinthu meetpu inpamataiyalaam (2)
thuyarin samookaththil kooti konndaadalaam — enna sukam

7. Yesuvin raththaththaal meetpai yatainthavarkal (2)
aasanam meethirunthu jeyageetham paaduvaarkal — enna sukam

PowerPoint Presentation Slides for the song Enna Sukam Aahaa, Enna Sukam

by clicking the fullscreen button in the Top left