தமிழ்

Jeevan Thantheer Ummai Aaraathikka - ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க

1. ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
வாழ வைத்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
தெரிந்து கொண்டீர் உம்மை ஆராதிக்க

உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன்
உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன் — (2)

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை

ஓ… நித்தியமானவரே — (2)

நீரே நிரந்தமானவர்
நீரே கனத்திற்கு பாத்திரர்
நீரே மகிமையுடையவர்

உம்மை என்றும் ஆராதிப்பேன் — (2)

2. கிருபை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
பெலனை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
ஊழியம் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன்
உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன் — (2)

3. வரங்கள் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
மேன்மை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
ஞானம் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க
உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன்
உம்மை எந்நாளும் ஆராதிப்பேன் — (2)

Jeevan Thantheer Ummai Aaraathikka Lyrics in English

1. jeevan thantheer ummai aaraathikka
vaala vaiththeer ummai aaraathikka
therinthu konnteer ummai aaraathikka

ummai ennaalum aaraathippaen
ummai ennaalum aaraathippaen — (2)

aaraathanai aaraathanai aaraathanai

o… niththiyamaanavarae — (2)

neerae niranthamaanavar
neerae kanaththirku paaththirar
neerae makimaiyutaiyavar

ummai entum aaraathippaen — (2)

2. kirupai thantheer ummai aaraathikka
pelanai thantheer ummai aaraathikka
ooliyam thantheer ummai aaraathikka
ummai ennaalum aaraathippaen
ummai ennaalum aaraathippaen — (2)

3. varangal thantheer ummai aaraathikka
maenmai thantheer ummai aaraathikka
njaanam thantheer ummai aaraathikka
ummai ennaalum aaraathippaen
ummai ennaalum aaraathippaen — (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Jeevan Thantheer Ummai Aaraathikka

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites