தமிழ்

Jeevanulla Arathanai Ummakuthane - ஜீவனுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே

Jeevanulla Arathanai Ummakuthane

ஜீவனுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே
ஜீவிக்கின்ற தெய்வம் நீர் ஒருவர் தானே- 2

ஏக தெய்வமே உமக்கு ஆராதனை- 4
ஜீவனுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே
ஜீவிக்கின்ற தெய்வம் நீர் ஒருவர் தானே

1. சுத்தமுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே
பரிசுத்தமுள்ள தெய்வம் நீர் ஒருவர் தானே-2
ஏக தெய்வமே உமக்கு ஆராதனை- 4
ஜீவனுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே
ஜீவிக்கின்ற தெய்வம் நீர் ஒருவர் தானே

2. அதிகாலை ஆராதனை உமக்கு தானே
தினம் அதிசயம் செய்ய நீர் ஒருவர் தானே- 2
ஏக தெய்வமே உமக்கு ஆராதனை- 4
ஜீவனுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே
ஜீவிக்கின்ற தெய்வம் நீர் ஒருவர் தானே

3. இரவிலும் ஆராதனை உமக்கு தானே
இரக்கம் காட்ட நீர் ஒருவர் தானே – 2
ஏக தெய்வமே உமக்கு ஆராதனை- 4
ஜீவனுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே
ஜீவிக்கின்ற தெய்வம் நீர் ஒருவர் தானே

4. எப்போதும் ஆராதனை உமக்கு தானே
இப்போதும் ஆராதனை உமக்கு செய்வேன்- 2
ஏக தெய்வமே உமக்கு ஆராதனை- 4
ஜீவனுள்ள ஆராதனை உமக்கு தானே
ஜீவிக்கின்ற தெய்வம் நீர் ஒருவர் தானே

Jeevanulla Arathanai Ummakuthane Lyrics in English

Jeevanulla Arathanai Ummakuthane

jeevanulla aaraathanai umakku thaanae
jeevikkinta theyvam neer oruvar thaanae- 2

aeka theyvamae umakku aaraathanai- 4
jeevanulla aaraathanai umakku thaanae
jeevikkinta theyvam neer oruvar thaanae

1. suththamulla aaraathanai umakku thaanae
parisuththamulla theyvam neer oruvar thaanae-2
aeka theyvamae umakku aaraathanai- 4
jeevanulla aaraathanai umakku thaanae
jeevikkinta theyvam neer oruvar thaanae

2. athikaalai aaraathanai umakku thaanae
thinam athisayam seyya neer oruvar thaanae- 2
aeka theyvamae umakku aaraathanai- 4
jeevanulla aaraathanai umakku thaanae
jeevikkinta theyvam neer oruvar thaanae

3. iravilum aaraathanai umakku thaanae
irakkam kaatta neer oruvar thaanae - 2
aeka theyvamae umakku aaraathanai- 4
jeevanulla aaraathanai umakku thaanae
jeevikkinta theyvam neer oruvar thaanae

4. eppothum aaraathanai umakku thaanae
ippothum aaraathanai umakku seyvaen- 2
aeka theyvamae umakku aaraathanai- 4
jeevanulla aaraathanai umakku thaanae
jeevikkinta theyvam neer oruvar thaanae

PowerPoint Presentation Slides for the song Jeevanulla Arathanai Ummakuthane

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites