தமிழ்

Kanden En Kan Kulira - கண்டேன் என் கண்குளிர கர்த்தனையின்று

Kanden En Kan Kulira
கண்டேன் என் கண்குளிர – கர்த்தனையின்று
கொண்டாடும் விண்ணோர்கள் கோமானைக் கையிலேந்திக் – கண்

1.பெத்தலேம் சத்திர முன்னணையில்
உற்றோருக் குயிர்தரும் உண்மையாம் என் ரட்சகனைக் – கண்

2.தேவாதி தேவனை, தேவசேனை
ஓயாது – தோத்தரிக்கும் ஒப்புநிகர் அற்றவனைக் – கண்

3.பார்வேந்தர் தேடிவரும் பக்தர் பரனை,
ஆவேந்தர் – அடிதொழும் அன்பனை என் இன்பனை நான் – கண்

4.முத்தொழிற் கர்த்தாவாம் முன்னவனை,
இத்தரை – மீட்க எனை நடத்தி வந்த மன்னவனைக் – கண்

5.மண்ணோர் இருள் போக்கும் மாமணியை
விண்ணோரும் – வேண்டிநிற்கும் விண்மணியைக் கண்மணியைக் – கண்

6.அண்டினோர்க் கன்புருவாம் ஆரணனை
கண்டோர்கள் – கலி தீர்க்கும் காரணனை, பூரணனைக் – கண்

7.அன்னையாம் – கன்னியும் ஐயனுடன்
முன்னறி – யாப்பசுவின் புல்லணையில் உன்னழகைக் – கண்

Kanden En Kan Kulira – கண்டேன் என் கண்குளிர Lyrics in English

Kanden En Kan Kulira
kanntaen en kannkulira - karththanaiyintu
konndaadum vinnnnorkal komaanaik kaiyilaenthik - kann

1.peththalaem saththira munnannaiyil
uttaோruk kuyirtharum unnmaiyaam en ratchakanaik - kann

2.thaevaathi thaevanai, thaevasenai
oyaathu - thoththarikkum oppunikar attavanaik - kann

3.paarvaenthar thaetivarum pakthar paranai,
aavaenthar - atitholum anpanai en inpanai naan - kann

4.muththolir karththaavaam munnavanai,
iththarai - meetka enai nadaththi vantha mannavanaik - kann

5.mannnnor irul pokkum maamanniyai
vinnnnorum - vaenntinirkum vinnmanniyaik kannmanniyaik - kann

6.anntinork kanpuruvaam aarananai
kanntoorkal - kali theerkkum kaarananai, poorananaik - kann

7.annaiyaam - kanniyum aiyanudan
munnari - yaappasuvin pullannaiyil unnalakaik - kann

PowerPoint Presentation Slides for the song Kanden En Kan Kulira – கண்டேன் என் கண்குளிர

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites