தமிழ்

Karther Nallavar Thuthiyungal - கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள்

1. கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
தேவாதி தேவனை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
கர்த்தாதி கர்த்தரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
அற்புதம் செய்பவரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது

மகிழ்ந்து பாடு அல்லேலூயா
புகழ்ந்து பாடு அல்லேலூயா
சேர்ந்து பாடு அல்லேலூயா
போற்றிப் பாடு அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென்
துதித்துப் பாடு அல்லேலூயா

களித்துப்பாடு அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென்
அல்லேலூயா (18)

2. வானங்களை விரித்தவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
பூமியைப் படைத்தவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
சூரியனைப் படைத்தவரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
சந்திரனைப் படைத்தவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது

3. செங்கடலைப் பிளந்தவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
அரசர்களை அழித்தவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
சேனைகளைக் கவிழ்த்தவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
தேசத்தைத் தந்தவரைத் துதியுங்கள்

4. தாழ்வில் நினைத்தவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
விடுதலை தந்தவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
ஆகாரம் தருபவரை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
பரத்தின் தேவனைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது

Karther Nallavar Thuthiyungal Lyrics in English

1. karththar nallavar thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

thaevaathi thaevanai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

karththaathi karththarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

arputham seypavaraith thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

makilnthu paadu allaelooyaa

pukalnthu paadu allaelooyaa

sernthu paadu allaelooyaa

pottip paadu allaelooyaa

allaelooyaa aamen

thuthiththup paadu allaelooyaa

kaliththuppaadu allaelooyaa

allaelooyaa aamen

allaelooyaa (18)

2. vaanangalai viriththavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

poomiyaip pataiththavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

sooriyanaip pataiththavaraith thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

santhiranaip pataiththavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

3. sengadalaip pilanthavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

arasarkalai aliththavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

senaikalaik kavilththavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

thaesaththaith thanthavaraith thuthiyungal

4. thaalvil ninaiththavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

viduthalai thanthavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

aakaaram tharupavarai thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

paraththin thaevanaith thuthiyungal

avar kirupai entumullathu

PowerPoint Presentation Slides for the song Karther Nallavar Thuthiyungal

by clicking the fullscreen button in the Top left