தமிழ்

Kirubayaal Nilai Nirkindrom - கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்
உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை x 2

கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம் உம் கிருபையால் நிலை நிற்கின்றோம்

Verse 1

பெயர் சொல்லி அழைத்தது உங்க கிருபை
பெரியவனாக்கியதும் உங்க கிருபை x 2

Verse 2

நீதிமானாய் மாற்றியது உங்க கிருபை
நித்தியத்தில் சேர்ப்பதும் உங்க கிருபை x 2

Verse 3

கட்டுகளை நீக்கியது உங்க கிருபை
காயங்களை கட்டியதும் உங்க கிருபை x 2

Verse 4

வல்லமையை அளித்தது உங்க கிருபை
வரங்களை கொடுத்ததும் உங்க கிருபை x 2

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை x 2

கிருபையை கொண்டாடுகிறோம்
தேவ கிருபையை கொண்டாடுகிறோம் x 2

கிருபை கிருபை
கிருபை கிருபை x 2

Kirubayaal Nilai Nirkindrom Lyrics in English

kirupaiyaal nilai nirkintom

um kirupaiyaal nilai nirkintom

kirupai kirupai

kirupai kirupai x 2

kirupaiyaal nilai nirkintom um kirupaiyaal nilai nirkintom

Verse 1

peyar solli alaiththathu unga kirupai

periyavanaakkiyathum unga kirupai x 2

Verse 2

neethimaanaay maattiyathu unga kirupai

niththiyaththil serppathum unga kirupai x 2

Verse 3

kattukalai neekkiyathu unga kirupai

kaayangalai kattiyathum unga kirupai x 2

Verse 4

vallamaiyai aliththathu unga kirupai

varangalai koduththathum unga kirupai x 2

kirupai kirupai

kirupai kirupai x 2

kirupaiyai konndaadukirom

thaeva kirupaiyai konndaadukirom x 2

kirupai kirupai

kirupai kirupai x 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Kirubayaal Nilai Nirkindrom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites