தமிழ்

Lokamunu Vidachi Vellavalenuga – లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా

Lokamunu Vidachi Vellavalenuga
లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా
సర్వమిచ్చటనే విడువా వలెన్
విడువా వలెన్

1.యాత్రికులము ఈ దుష్టలోకములో
పాడులోకములో మనకేది లేదు
ఏ విషయమందైన గర్వించలేము
జాగ్రత్తగానే నడుచు కొనెదము

2.మన ఈర్ష్య కపటా ద్వేషాలు విడచి
నిజ ప్రేమతోనే జీవించెదాము
నిష్కళంకులమై శుద్ధూలమై
పరిపూర్ణతాను చేపట్టుదాము

3.ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూచెదాము
ఎంతా అద్భుతోమో సౌంధర్య నగరం
ప్రభువు చెంతాకు వెళ్ళేదాము
విజయోత్సవముతో ప్రవేశించెదము

Sorry no related lyrics.

Lokamunu Vidachi Vellavalenuga – లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా Lyrics in English

Lokamunu Vidachi Vellavalenuga
లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా
సర్వమిచ్చటనే విడువా వలెన్
విడువా వలెన్

1.యాత్రికులము ఈ దుష్టలోకములో
పాడులోకములో మనకేది లేదు
ఏ విషయమందైన గర్వించలేము
జాగ్రత్తగానే నడుచు కొనెదము

2.మన ఈర్ష్య కపటా ద్వేషాలు విడచి
నిజ ప్రేమతోనే జీవించెదాము
నిష్కళంకులమై శుద్ధూలమై
పరిపూర్ణతాను చేపట్టుదాము

3.ఆత్మీయ నేత్రాలతో చూచెదాము
ఎంతా అద్భుతోమో సౌంధర్య నగరం
ప్రభువు చెంతాకు వెళ్ళేదాము
విజయోత్సవముతో ప్రవేశించెదము

Sorry no related lyrics.

PowerPoint Presentation Slides for the song Lokamunu Vidachi Vellavalenuga – లోకమును విడచి వెళ్ళవలెనుగా

by clicking the fullscreen button in the Top left