தமிழ்

Malaigal Ellam Valigalakuvar - மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்

மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார்
நம் பாதையெல்லாம் செவ்வையாக்குவார்
கலங்காதே திகையாதே நிச்சயமாகவே முடிவுண்டு – (2)

ஆபிரகாமின் தேவன் – அவர்
ஈசாக்கின் தேவன்
யாக்கோபின் தேவன் – அவர்
நம்முடைய தேவன்

1. பெரிய பர்வதமே எம்மாத்திரம்
செருபாபேல் முன்னே சமமாகுவாய்
முத்திரை மோதிரமாய் தெரிந்து கொண்டாரே(2)
இயேசுவின் நாமத்தாலே ஜெயம் பெறுவோம் (2) – ஆபிரகாமின்

2. பூமி அனைத்திற்கும் ராஜாதி ராஜன்
உன்னதமானவரே துதியாலே உயர்த்திடுவோம்
வெண்கல கதவெல்லாம் உடைத்திடுவாரே (2)
இரும்பு தாழ்பாளை முறித்திடுவாரே (2) — ஆபிரகாமின்

3. தடைகளை உடைப்பவர் நம்முன்னே போவார்
ஓசன்னா ஜெயமென்று ஆர்ப்பரிப்போமே
வில்லை உடைத்திடுவார் ஈட்டியை முறித்திடுவார் (2)
இரதங்களை அக்கினியால் சுட்டெரிப்பாரே (2) – ஆபிரகாமின்

Malaigalellam valigalakuar
Nam paathai ellam sevvaiyakuvar
Kalangathe thigaiyathe nichayamagave mudivu undu

Abrahamin devan – avar
Isaccin devan
Yacobin devan – avar
Nammudaiya devan

1.Periya parvathame emmathiram
Serubabel munne samamaguvai
Muthirai mothiramai therinthukondare
Yesuvin namathale jeyam peruvom – Abrahamin

2. Boomi anaithirkum rajathi rajan
Unnathamanavarai thuthiyale uyarthiduvom
Vengala kathavellam udaithiduvare
Irumbu thalpalai murithiduvare – Abrahamin

3. Thadaigalai udaipavar nammunne povar
Osanna jeyamendru arparipome
Villain udaithiduvar eettiyai murithiduvar
Rathangalai akkiniyinal sutterippare – Abrahamin

Malaigal Ellam Valigalakuvar Lyrics in English

malaikalellaam valikalaakkuvaar
nam paathaiyellaam sevvaiyaakkuvaar
kalangaathae thikaiyaathae nichchayamaakavae mutivunndu - (2)

aapirakaamin thaevan - avar
eesaakkin thaevan
yaakkopin thaevan - avar
nammutaiya thaevan

1. periya parvathamae emmaaththiram
serupaapael munnae samamaakuvaay
muththirai mothiramaay therinthu konndaarae(2)
Yesuvin naamaththaalae jeyam peruvom (2) - aapirakaamin

2. poomi anaiththirkum raajaathi raajan
unnathamaanavarae thuthiyaalae uyarththiduvom
vennkala kathavellaam utaiththiduvaarae (2)
irumpu thaalpaalai muriththiduvaarae (2) — aapirakaamin

3. thataikalai utaippavar nammunnae povaar
osannaa jeyamentu aarpparippomae
villai utaiththiduvaar eettiyai muriththiduvaar (2)
irathangalai akkiniyaal sutterippaarae (2) - aapirakaamin

Malaigalellam valigalakuar
Nam paathai ellam sevvaiyakuvar
Kalangathe thigaiyathe nichayamagave mudivu undu

Abrahamin devan - avar
Isaccin devan
Yacobin devan - avar
Nammudaiya devan

1.Periya parvathame emmathiram
Serubabel munne samamaguvai
Muthirai mothiramai therinthukondare
Yesuvin namathale jeyam peruvom - Abrahamin

2. Boomi anaithirkum rajathi rajan
Unnathamanavarai thuthiyale uyarthiduvom
Vengala kathavellam udaithiduvare
Irumbu thalpalai murithiduvare - Abrahamin

3. Thadaigalai udaipavar nammunne povar
Osanna jeyamendru arparipome
Villain udaithiduvar eettiyai murithiduvar
Rathangalai akkiniyinal sutterippare - Abrahamin

PowerPoint Presentation Slides for the song Malaigal Ellam Valigalakuvar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites