தமிழ்

Muthalaavathu Thaeva Iraajyam - முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தையும்

முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தையும்
நீதியையும் தேடுங்கள்
அப்பொழுது யாவும் கூடக் கிடைக்கும்
அல்லேலூ, அல்லேலூயா
அல்லேலூ, அல்லேலூயா – (2)
அல்லேலூ, அல்லேலூயா

Seek ye first the Kingdom of God
And his righteousness,
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah
Hallelujah (3)
Hallelu Hallelujah.

Muthalaavathu Thaeva Iraajyam Lyrics in English

muthalaavathu thaeva raajyaththaiyum
neethiyaiyum thaedungal
appoluthu yaavum koodak kitaikkum
allaeloo, allaelooyaa
allaeloo, allaelooyaa – (2)
allaeloo, allaelooyaa

Seek ye first the Kingdom of God
And his righteousness,
And all these things shall be added unto you
Hallelu, Hallelujah
Hallelujah (3)
Hallelu Hallelujah.

PowerPoint Presentation Slides for the song Muthalaavathu Thaeva Iraajyam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites