தமிழ்

Naan Orupodhum - நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை

Naan Orupodhum
நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுவதில்லை

என்றுறை செய்தேனன்றோ

கடல் ஆழத்திலும் அக்கினி சூளையிலும்

உன்னை காத்திடும் பெலவானன்றோ

விஷ சர்பங்களோ சிங்க கூட்டங்களோ

பயம் வேண்டாம் உன் அருகில் நான்

என்றுறை செய்தவரை ஆராத்திப்போம்

ஆவியில் ஆராதனை – நான் ஒருபோதும்

1. ஆறுதல் தர ஒரு வார்த்தை இல்லை

என்ன வந்தாலும் பயமே இல்லை

மாறாத இயேசு உண்டெனக்கு

மனது ஒருபோதும் கலங்கவில்லையே

ஏழை எனக்கு அடைக்கலமே அவர்

புயலில் என் கன்மலையே

என்றுறை செய்தவரை ஆராத்திப்போம்

ஆவியில் ஆராதனை – நான் ஒருபோதும்

2. நிந்தைகள் உன்னை சூழ்கின்றதோ

தம் கரங்கள் என்றும் உயர்ந்திடுமே

நல்வசனத்தின் வல்லமையாய்

வல்லவரின் சமுகம் நிறைந்திடுமே

எலியாவின் தேவன் எங்கே என்ற

அற்புதம் நடந்திடுமே

என்றுறை செய்தவரை ஆராத்திப்போம்

ஆவியில் ஆராதனை – நான் ஒருபோதும்

Naan orupodhum

Naan orupoadhum unnai kaividuvadhillai
Endrurai seidhaenandroa
Kadal aazhatthilum akkini soolaiyilum
unnai kaatthidum belavaanandroa
Visha sarbangaloa singa koottangaloa
Bayam vaendaam un arugil naan
Endrunai seidhavarai aaraadhipoam
Aaviyil aaraadhanai – Naan orupoadhum

1. Aarudhal thara oru vaartthai illai
Enna vandhaalum bayamae illai
Maaraadha yaesu undenakku
Manadhu orupoadhum kalangavillaiyae
Aezhai enakku adaikkalamae avar
Puyalil en kanmalaiyae
Endrunai seidhavarai aaraadhipoam
Aaviyil aaraadhanai – Naan orupoadhum

2. Nindhaigal unnai soozhgindrathoa
Tham karangal endrum uyarndhidumae
Nalvasanatthin vallamaiyaai
Vallavarin samugam niraindhidumae
Eliyaavin dhaevan engae endra
Arpudham nadandhidumae
Endrunai seidhavarai aaraadhipoam
Aaviyil aaraadhanai – Naan orupoadhum

Naan Orupodhum – நான் ஒருபோதும் உன்னை Lyrics in English

Naan Orupodhum
naan orupothum unnai kaividuvathillai

enturai seythaenanto

kadal aalaththilum akkini soolaiyilum

unnai kaaththidum pelavaananto

visha sarpangalo singa koottangalo

payam vaenndaam un arukil naan

enturai seythavarai aaraaththippom

aaviyil aaraathanai - naan orupothum

1. aaruthal thara oru vaarththai illai

enna vanthaalum payamae illai

maaraatha Yesu unndenakku

manathu orupothum kalangavillaiyae

aelai enakku ataikkalamae avar

puyalil en kanmalaiyae

enturai seythavarai aaraaththippom

aaviyil aaraathanai - naan orupothum

2. ninthaikal unnai soolkintatho

tham karangal entum uyarnthidumae

nalvasanaththin vallamaiyaay

vallavarin samukam nirainthidumae

eliyaavin thaevan engae enta

arputham nadanthidumae

enturai seythavarai aaraaththippom

aaviyil aaraathanai - naan orupothum

Naan orupodhum

Naan orupoadhum unnai kaividuvadhillai
Endrurai seidhaenandroa
Kadal aazhatthilum akkini soolaiyilum
unnai kaatthidum belavaanandroa
Visha sarbangaloa singa koottangaloa
Bayam vaendaam un arugil naan
Endrunai seidhavarai aaraadhipoam
Aaviyil aaraadhanai - Naan orupoadhum

1. Aarudhal thara oru vaartthai illai
Enna vandhaalum bayamae illai
Maaraadha yaesu undenakku
Manadhu orupoadhum kalangavillaiyae
Aezhai enakku adaikkalamae avar
Puyalil en kanmalaiyae
Endrunai seidhavarai aaraadhipoam
Aaviyil aaraadhanai - Naan orupoadhum

2. Nindhaigal unnai soozhgindrathoa
Tham karangal endrum uyarndhidumae
Nalvasanatthin vallamaiyaai
Vallavarin samugam niraindhidumae
Eliyaavin dhaevan engae endra
Arpudham nadandhidumae
Endrunai seidhavarai aaraadhipoam
Aaviyil aaraadhanai - Naan orupoadhum

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Orupodhum – நான் ஒருபோதும் உன்னை

by clicking the fullscreen button in the Top left