தமிழ்

Poomiyin Kutikalae Ellorum Paadungal - பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் பாடுங்கள்

பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் பாடுங்கள்
கர்த்தரைக் கெம்பீரமாய்ப் பாடுங்கள்
மகிழ்வோடு ஆராதித்துப் பாடுங்கள்
கர்த்தரை மகிழ்ச்சியோடே பாடுங்கள்

1. கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் இயேசுவுக்குப் பிரியம்
நியாயமாய் நடவுங்கள் இயேசுவுக்குப் பிரியம்
ஏழைக்கு இரங்குங்கள் இயேசுவுக்குப் பிரியம்
தாழ்மையாய் வாழுங்கள் இயேசுவுக்குப் பிரியம்

2. ஆனந்த பலிகள் கர்த்தருக்குப் பிரியம்
வாசலில் துதிகள் கர்த்தருக்குப் பிரியம்
துதி கனம் புகழ்ச்சியும் கர்த்தருக்குப் பிரியம்
எந்நேரம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்குப் பிரியம்

3. உத்தமனாய் வாழ்வது தேவனுக்குப் பிரியம்
நன்மையைச் செய்வது தேவனுக்குப் பிரியம்
பாவத்தை வெறுப்பது தேவனுக்குப் பிரியம்
பரிசுத்தம் காப்பது தேவனுக்குப் பிரியம்

Poomiyin Kutikalae Ellorum Paadungal Lyrics in English

poomiyin kutikalae ellorum paadungal
karththaraik kempeeramaayp paadungal
makilvodu aaraathiththup paadungal
karththarai makilchchiyotae paadungal

1. geerththanam pannnungal Yesuvukkup piriyam
niyaayamaay nadavungal Yesuvukkup piriyam
aelaikku irangungal Yesuvukkup piriyam
thaalmaiyaay vaalungal Yesuvukkup piriyam

2. aanantha palikal karththarukkup piriyam
vaasalil thuthikal karththarukkup piriyam
thuthi kanam pukalchchiyum karththarukkup piriyam
ennaeram sthoththiram karththarukkup piriyam

3. uththamanaay vaalvathu thaevanukkup piriyam
nanmaiyaich seyvathu thaevanukkup piriyam
paavaththai veruppathu thaevanukkup piriyam
parisuththam kaappathu thaevanukkup piriyam

PowerPoint Presentation Slides for the song Poomiyin Kutikalae Ellorum Paadungal

by clicking the fullscreen button in the Top left