தமிழ்

Seeresu Baalan Jeyamanu Velan - சீரேசு பாலன் ஜெயமனு வேலன்

சீரேசு பாலன் ஜெயமனு வேலன்
சீர் நாமத்தைத் தினமே போற்றுவோமே

அனுபல்லவி

பாராளும் வேந்தன் பகரொண்ணா மைந்தன்,
தாராள மாகத் தாமே மனுவான — சீரேசு

சரணங்கள்

1. எண்ணரும் பெருமான் ஏழைச் சாயலாக
மண்ணி லேகின மாட்சிமை யாலே,
விண்ணவர்கள் போற்ற, வெற்றிக்கவி சாற்ற
வண்ணம் பாடி நாம் மகிழ்ந்திட வேண்டாமோ? — சீரேசு

2. உன்னத பரனுக் கொப்பில்லா மகிமை
இந்நிலத்தினில் எழில்சமா தானம்,
மன்னுயிர்கள் மீது மாபிரியம் ஓங்க
தன்னுயிர் தந்த தயவை என்ன சொல்வோம்? — சீரேசு

3. பாவப் பிணியாலே பாதகரைப் போலே
சாபத்தை நம்மேல் நாம் தேடினோமே,
கோபத்தை ஒழித்தே குவலயத்தை மீட்க
தீபமாய் வந்த தேவமைந்தனான — சீரேசு

4. நித்தனே, என் பாவம் எத்தனையானாலும்
சித்தம் உருகிச் சீர்கூற வேணும்,
அத்தனே, உன் பாதம் அண்டினேன் இப்போதும்;
பத்தியாய் உன்னைப் பகருவேன் எப்போதும் — சீரேசு

Seeresu Baalan Jeyamanu Velan Lyrics in English

seeraesu paalan jeyamanu vaelan

seer naamaththaith thinamae pottuvomae

anupallavi

paaraalum vaenthan pakaronnnnaa mainthan,

thaaraala maakath thaamae manuvaana — seeraesu

saranangal

1. ennnarum perumaan aelaich saayalaaka

mannnni laekina maatchimai yaalae,

vinnnavarkal potta, vettikkavi saatta

vannnam paati naam makilnthida vaenndaamo? — seeraesu

2. unnatha paranuk koppillaa makimai

innilaththinil elilsamaa thaanam,

mannuyirkal meethu maapiriyam onga

thannuyir thantha thayavai enna solvom? — seeraesu

3. paavap pinniyaalae paathakaraip polae

saapaththai nammael naam thaetinomae,

kopaththai oliththae kuvalayaththai meetka

theepamaay vantha thaevamainthanaana — seeraesu

4. niththanae, en paavam eththanaiyaanaalum

siththam urukich seerkoora vaenum,

aththanae, un paatham anntinaen ippothum;

paththiyaay unnaip pakaruvaen eppothum — seeraesu

PowerPoint Presentation Slides for the song Seeresu Baalan Jeyamanu Velan

by clicking the fullscreen button in the Top left