தமிழ்

Senaigalin Karthare Nin - சேனைகளின் கர்த்தரே நின்

சேனைகளின் கர்த்தரே நின்
திருவிலம் அளவற இனிதினிதே

வானவானங்கள் கொள்ளாத
ஈன ஆன்மாவைத் தள்ளாத

திருவருளிலமே கணுறும் உணரும்
தெருளம்பகமே இனிதுறும் நிசமிது

ஈண்டடியார் கேட்டிடும் நின்வசனமினிதே இனிதே
இகபர நலமொளிர் இதமிகு பெயருள
எமதரசெனும் நய

புவியோர் பதிவான் புகநிதியே
புனருயி ருறுமுழுக் கருளினிதே
புதுவிடமே,புகுமணமே,புதுமதியே
புரிவொடு இனிதருள்

பேயடே புவி பேதை மாமிசம்
பேணிடாதடியாருனைப்
பேறு தந்தவனே யெனச்சொலி
பேணிடத்துணை ஈவையே
பேசருமுன்னந்தம் பேதைகளின் சொந்தம் பேதமிலானந்தம்
பிசகொழியே திடமளியே
பெருமலையினிலரு முயிர்தரும்

ஆலய மது நிறைவாக
அவைக் குறை வொழிந்தேக
அவரவருனதில மெனமனவிடர்சாக
அருளும் பொருளுந் தெருளும் செறிந்திடும்
ஆலய பர னேச
ஆசுக மது வீச
ஆரண மொழி பேச
ஆ புது எருசலையாம்
ஆலய மொரு நிலையாம்
அது நிக ரெது

Senaigalin Karthare Nin Lyrics in English

senaikalin karththarae nin
thiruvilam alavara inithinithae

vaanavaanangal kollaatha
eena aanmaavaith thallaatha

thiruvarulilamae kanurum unarum
therulampakamae inithurum nisamithu

eenndatiyaar kaetdidum ninvasanaminithae inithae
ikapara nalamolir ithamiku peyarula
ematharasenum naya

puviyor pathivaan pukanithiyae
punaruyi rurumuluk karulinithae
puthuvidamae,pukumanamae,puthumathiyae
purivodu initharul

paeyatae puvi paethai maamisam
paennidaathatiyaarunaip
paetru thanthavanae yenachchaொli
paennidaththunnai eevaiyae
paesarumunnantham paethaikalin sontham paethamilaanantham
pisakoliyae thidamaliyae
perumalaiyinilaru muyirtharum

aalaya mathu niraivaaka
avaik kurai volinthaeka
avaravarunathila menamanavidarsaaka
arulum porulun therulum serinthidum
aalaya para naesa
aasuka mathu veesa
aarana moli paesa
aa puthu erusalaiyaam
aalaya moru nilaiyaam
athu nika rethu

PowerPoint Presentation Slides for the song Senaigalin Karthare Nin

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites