தமிழ்

Ser Iyya Eliyen Sei Pavavinai - சேர் ஐயா எளியேன் செய் பவவினை

சேர், ஐயா; எளியேன் செய் பவவினை
தீர், ஐயா.

சரணங்கள்

1. பார், ஐயா, உன் பதமே கதி; – ஏழைப்
பாவிமேல் கண் பார்த்திரங்கி, – எனைச்

2. தீதினை உணர்ந்த சோரனைப் – பர
தீசிலே அன்று சேர்க்கலையோ? – எனைச்

3. மாசிலா கிறிஸ் தேசுபரா, – உனை
வந்தடைந்தனன், தஞ்சம், என்றே – எனைச்

4. தஞ்சம் என்றுனைத் தான் அடைந்தோர் – தமைத்
தள்ளிடேன் என்று சாற்றினை யே; – எனைச்

5. பாவம் மா சிவப்பாயினும், – அதை
பஞ்செனச் செய்வேன், என்றனையே; – எனைச்

6. தீயர்க்காய்ப் பிணையாய் மரித்த – யேசு
தேவனே, கருணாகரனே – எனைச்

Ser Iyya Eliyen Sei Pavavinai Lyrics in English

ser, aiyaa; eliyaen sey pavavinai

theer, aiyaa.

saranangal

1. paar, aiyaa, un pathamae kathi; – aelaip

paavimael kann paarththirangi, – enaich

2. theethinai unarntha soranaip – para

theesilae antu serkkalaiyo? – enaich

3. maasilaa kiris thaesuparaa, – unai

vanthatainthanan, thanjam, ente – enaich

4. thanjam entunaith thaan atainthor – thamaith

thallitaen entu saattinai yae; – enaich

5. paavam maa sivappaayinum, – athai

panjaெnach seyvaen, entanaiyae; – enaich

6. theeyarkkaayp pinnaiyaay mariththa – yaesu

thaevanae, karunnaakaranae – enaich

PowerPoint Presentation Slides for the song Ser Iyya Eliyen Sei Pavavinai

by clicking the fullscreen button in the Top left