தமிழ்

Uyirulla Nallellam - உயிருள்ள நாளெல்லாம்

Uyirulla Nallellam
உயிருள்ள நாளெல்லாம்
உம்மை ஆராதிப்பேன்
உயிரான இயேசுவே ஆராதிப்பேன்

ஆராதிப்பேன் அப்பா
ஆராதிப்பேன் இயேசுவே
ஆராதிப்பேன் தூயரே ஆராதிப்பேன்

1. எந்தன் பெலனே ஆராதிப்பேன்
எந்தன் கோட்டையே ஆராதிப்பேன்
எந்தன் அரணே ஆராதிப்பேன்
எந்தன் கேடகமே ஆராதிப்பேன்

2. யெகோவா நிசியே ஆராதிப்பேன்
ஜெயதரும் தேவனே ஆராதிப்பேன்
யெகோவா ராஃபா ஆராதிப்பேன்
சுகம்தரும் தேவனே ஆராதிப்பேன்

Uyirulla Nallellam Lyrics in English

Uyirulla Nallellam
uyirulla naalellaam
ummai aaraathippaen
uyiraana Yesuvae aaraathippaen

aaraathippaen appaa
aaraathippaen Yesuvae
aaraathippaen thooyarae aaraathippaen

1. enthan pelanae aaraathippaen
enthan kottaைyae aaraathippaen
enthan arannee aaraathippaen
enthan kaedakamae aaraathippaen

2. yekovaa nisiyae aaraathippaen
jeyatharum thaevanae aaraathippaen
yekovaa raaqpaa aaraathippaen
sukamtharum thaevanae aaraathippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Uyirulla Nallellam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites