தமிழ்

Vaaliparthamakkoonn Athuvaakum - வாலிபர்தமக்கூண் அதுவாகும்

1. வாலிபர்தமக்கூண் அதுவாகும்;
வயோதியர்க்கும் அதுணவாகும்;
பாலகர்க்கினிய பாலும் அதாம்;
படிமீ தாத்மபசி தணிக்கும்.

2. சத்துருப் பேயுடன் அமர்புரியும்
தருணம் அது நல் ஆயுதமாகும்;
புத்திரர் மித்திரரோடு மகிழும்
பொழுதும் அதுநல் உறவாகும்.

3. புலைமேவிய மானிட
ரிதயம் பெறுதற்கதுமருந்தாய்;
நிலையா நரர்வாணாள் நிலைக்க
நேயகாய கற்பம் அதாம்.

4. கதியின் வழிகாணாதவர்கள்
கண்ணுக்கரிய கலிக்கம் அது;
புதிய எருசாலேம்பதிக்குப் போகும்
பயணத்துணையும் அது

Vaaliparthamakkoonn Athuvaakum Lyrics in English

1. vaaliparthamakkoonn athuvaakum;
vayothiyarkkum athunavaakum;
paalakarkkiniya paalum athaam;
patimee thaathmapasi thannikkum.

2. saththurup paeyudan amarpuriyum
tharunam athu nal aayuthamaakum;
puththirar miththirarodu makilum
poluthum athunal uravaakum.

3. pulaimaeviya maanida
rithayam perutharkathumarunthaay;
nilaiyaa nararvaannaal nilaikka
naeyakaaya karpam athaam.

4. kathiyin valikaannaathavarkal
kannnukkariya kalikkam athu;
puthiya erusaalaempathikkup pokum
payanaththunnaiyum athu

PowerPoint Presentation Slides for the song Vaaliparthamakkoonn Athuvaakum

by clicking the fullscreen button in the Top left