தமிழ்

Vaanamum Boomiyum - வானமும் பூமியும் படைத்த தேவன்

Vaanamum Boomiyum
வானமும் பூமியும் படைத்த தேவன்
என்னோடென்றும் வாழும் தேவன்
உம்மைப் போல தெய்வம் யாரும் இல்லையே (2)
நீரே பரிசுத்தரும் நீரே வல்லவரும்
நீரே உயர்ந்தவரும்மைப் போல யாருண்டு (2)

சிலுவையில் மறித்து உயிர்த்த தேவன்
என்னோடென்றும் வாழும் தேவன்
உம்மைப் போல தெய்வம் யாரும் இல்லையே (2)
நீரே பரிசுத்தரும் நீரே வல்லவரும்
நீரே உயர்ந்தவரும்மைப் போல யாருண்டு (2)

பாவத்தை வெறுக்கும் பரிசுத்தரே
பாவமாக மாறினீரே
பாவி என்னையும் பரிசுத்தமாக்கினீர் (2)
நீரே பரிசுத்தரும் நீரே வல்லவரும்
நீரே உயர்ந்தவரும்மைப் போல யாருண்டு (2)

யூ அலோன் ஆல் ஹோலி
யூ அலோன் ஆல்மைட்டி
யூ அலோன் ஆல் வர்தி
தேர் இஸ் நோ ஒன் லைக் யூ (2)

Vaanamum Boomiyum Padaiththa Devan
Ennodendrum Vaazhum Devan
Ummai Pola Deivam Yaarum illayae
Vaanamum Boomiyum Padaiththa Devan
Ennodendrum Vaazhum Devan
Ummai Pola Deivam Yaarum illayae
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu

Siluvayil Mariththu Uyirththa Devan
Ennodendrum Vaazhum Devan
Ummai Pola Deivam Yaarum illayae
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu

Paavaththai Verukkum Parisuththarae
Paavamaaga Maarineerae 
Paavi Ennayum Parisuththa Maakkineer
Paavaththai Verukkum Parisuththarae
Paavamaaga Maarineerae 
Paavi Ennayum Parisuththa Maakkineer
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu

Vaanamum Boomiyum – வானமும் பூமியும் Lyrics in English

Vaanamum Boomiyum
vaanamum poomiyum pataiththa thaevan
ennodentum vaalum thaevan
ummaip pola theyvam yaarum illaiyae (2)
neerae parisuththarum neerae vallavarum
neerae uyarnthavarummaip pola yaarunndu (2)

siluvaiyil mariththu uyirththa thaevan
ennodentum vaalum thaevan
ummaip pola theyvam yaarum illaiyae (2)
neerae parisuththarum neerae vallavarum
neerae uyarnthavarummaip pola yaarunndu (2)

paavaththai verukkum parisuththarae
paavamaaka maarineerae
paavi ennaiyum parisuththamaakkineer (2)
neerae parisuththarum neerae vallavarum
neerae uyarnthavarummaip pola yaarunndu (2)

yoo alon aal holi
yoo alon aalmaitti
yoo alon aal varthi
thaer is Nno on laik yoo (2)

Vaanamum Boomiyum Padaiththa Devan
Ennodendrum Vaazhum Devan
Ummai Pola Deivam Yaarum illayae
Vaanamum Boomiyum Padaiththa Devan
Ennodendrum Vaazhum Devan
Ummai Pola Deivam Yaarum illayae
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu

Siluvayil Mariththu Uyirththa Devan
Ennodendrum Vaazhum Devan
Ummai Pola Deivam Yaarum illayae
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu

Paavaththai Verukkum Parisuththarae
Paavamaaga Maarineerae 
Paavi Ennayum Parisuththa Maakkineer
Paavaththai Verukkum Parisuththarae
Paavamaaga Maarineerae 
Paavi Ennayum Parisuththa Maakkineer
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu
Neerae Parisuththar,O Neerae Vallavar 
O Neerae Uyarndhavar Ummaipola Yaarundu

PowerPoint Presentation Slides for the song Vaanamum Boomiyum – வானமும் பூமியும்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites