தமிழ்

Yesu Pothum Enakku - இயேசு போதுமே

இயேசு போதுமே
எனக்கு போதுமே

இயேசு கைவிடார் உன்னை கைவிடார்
இன்றும் கைவிடார் அவர் என்றும் கைவிடார்

இயேசு வல்லவர் எனக்கு வல்லவர்
இன்றும் வல்லவர் அவர் என்றும் வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் எனக்கு நல்லவர்
இன்றும் நல்லவர் அவர் என்றும் நல்லவர்

இயேசு வாழ்கின்றார் என்னில் வாழ்கின்றார்
இன்றும் வாழ்கின்றார் அவர் என்றும் வாழ்கின்றார்

Yesu pothum enakku Lyrics in English

Yesu pothumae
enakku pothumae

Yesu kaividaar unnai kaividaar
intum kaividaar avar entum kaividaar

Yesu vallavar enakku vallavar
intum vallavar avar entum vallavar

Yesu nallavar enakku nallavar
intum nallavar avar entum nallavar

Yesu vaalkintar ennil vaalkintar
intum vaalkintar avar entum vaalkintar

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu pothum enakku

by clicking the fullscreen button in the Top left