தமிழ்

Karthaave Umaku - கர்த்தாவே உமது கூடாரத்தில்

கர்த்தாவே உமது கூடாரத்தில்
தங்கி வாழ்பவன் யார்
குடியிருப்பவன் யார்

உத்தமனாய் தினம் நடந்து
நீதியிலே நிலை நிற்பவன்
மனதார சத்தியத்தையே
தினந்தோறும் பேசுபவனே

நாவினால் புறங்கூறாமல்
தோழனுக்குத் தீங்கு செய்யாமல்
நிந்தையான பேச்சுக்களை
பேசாமல் இருப்பவனே

கர்த்தருக்குப் பயந்தவரை
காலமெல்லாம் கனம் செய்பவன்
ஆணையிட்டு நஷ்டம் வந்தாலும்
தவறாமல் இருப்பவனே

கைகள் தூய்மை உள்ளவன்
இதய நேர்மை உள்ளவன்
இரட்சிப்பின் தேவனையே
எந்நாளும் தேடுபவனே

Karthaave Umaku Lyrics in English

karththaavae umathu koodaaraththil
thangi vaalpavan yaar

kutiyiruppavan yaar

uththamanaay thinam nadanthu

neethiyilae nilai nirpavan

manathaara saththiyaththaiyae

thinanthorum paesupavanae

naavinaal purangaூraamal

tholanukkuth theengu seyyaamal

ninthaiyaana paechchukkalai

paesaamal iruppavanae

karththarukkup payanthavarai

kaalamellaam kanam seypavan

aannaiyittu nashdam vanthaalum

thavaraamal iruppavanae

kaikal thooymai ullavan

ithaya naermai ullavan

iratchippin thaevanaiyae

ennaalum thaedupavanae

PowerPoint Presentation Slides for the song Karthaave Umaku

by clicking the fullscreen button in the Top left