தமிழ்

Mark 13:26 in Tamil

மாற்கு 13:26
அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் மேகங்களின்மேல் வருகிறதைக் காண்பார்கள்.


மாற்கு 13:26 in English

appoluthu Manushakumaaran Mikuntha Vallamaiyodum Makimaiyodum Maekangalinmael Varukirathaik Kaannpaarkal.


Read Full Chapter : Mark 13