தமிழ்

Mark 13:5 in Tamil

மாற்கு 13:5
இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.


மாற்கு 13:5 in English

Yesu Avarkalukkup Pirathiyuththaramaaka: Oruvanum Ungalai Vanjiyaathapatikku Echcharikkaiyaayirungal.


Read Full Chapter : Mark 13