Full Screen தமிழ் ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

Matthew 1:12 in Tamil

Home » Bible » Matthew » Matthew 1 » Matthew 1:12 in

மத்தேயு 1:12
பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப் போனபின்பு, எகோனியா சலாத்தியேலைப் பெற்றான்; சலாத்தியேல் சொரொபாபேலைப் பெற்றான்;


மத்தேயு 1:12 in English

paapilonukkuch Siraippattup Ponapinpu, Ekoniyaa Salaaththiyaelaip Pettaாn; Salaaththiyael Soropaapaelaip Pettaாn;


Tags பாபிலோனுக்குச் சிறைப்பட்டுப் போனபின்பு எகோனியா சலாத்தியேலைப் பெற்றான் சலாத்தியேல் சொரொபாபேலைப் பெற்றான்
Matthew 1:12 in Tamil Concordance Matthew 1:12 in Tamil Interlinear Matthew 1:12 in Tamil Image

Read Full Chapter : Matthew 1