தமிழ்

Matthew 10:18 in Tamil

மத்தேயு 10:18
அவர்களுக்கும் புறஜாதியாருக்கும் சாட்சியாக என்னிமித்தம் அதிபதிகளுக்கு முன்பாகவும், ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் கொண்டுப்போகப்படுவீர்கள்.


மத்தேயு 10:18 in English

avarkalukkum Purajaathiyaarukkum Saatchiyaaka Ennimiththam Athipathikalukku Munpaakavum, Raajaakkalukku Munpaakavum Konnduppokappaduveerkal.


Read Full Chapter : Matthew 10