தமிழ்

Numbers 8:4 in Tamil

எண்ணாகமம் 8:4
இந்தக் குத்துவிளக்கு, அதின் பாதமுதல் பூக்கள்வரைக்கும் பொன்னினால் அடிப்புவேலையாய்ச் செய்யப்பட்டிருந்தது; கர்த்தர் மோசேக்குக் காண்பித்த மாதிரியின்படியே அவன் குத்துவிளக்கை உண்டாக்கினான்.


எண்ணாகமம் 8:4 in English

inthak Kuththuvilakku, Athin Paathamuthal Pookkalvaraikkum Ponninaal Atippuvaelaiyaaych Seyyappattirunthathu; Karththar Mosekkuk Kaannpiththa Maathiriyinpatiyae Avan Kuththuvilakkai Unndaakkinaan.


Read Full Chapter : Numbers 8