Full Screen தமிழ் ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

Psalm 111:7 in Tamil

Home » Bible » Psalm » Psalm 111 » Psalm 111:7 in

சங்கீதம் 111:7
அவருடைய கரத்தின் கிரியைகள் சத்தியமும் நியாயமுமானவைகள்; அவருடைய கட்டளைகளெல்லாம் உண்மையானவைகள்.


சங்கீதம் 111:7 in English

avarutaiya Karaththin Kiriyaikal Saththiyamum Niyaayamumaanavaikal; Avarutaiya Kattalaikalellaam Unnmaiyaanavaikal.


Tags அவருடைய கரத்தின் கிரியைகள் சத்தியமும் நியாயமுமானவைகள் அவருடைய கட்டளைகளெல்லாம் உண்மையானவைகள்
Psalm 111:7 in Tamil Concordance Psalm 111:7 in Tamil Interlinear Psalm 111:7 in Tamil Image

Read Full Chapter : Psalm 111