தமிழ்

Psalm 25:8 in Tamil

சங்கீதம் 25:8
கர்த்தர் நல்லவரும் உத்தமருமாயிருக்கிறார்; ஆகையால் பாவிகளுக்கு வழியைத் தெரிவிக்கிறார்.


சங்கீதம் 25:8 in English

karththar Nallavarum Uththamarumaayirukkiraar; Aakaiyaal Paavikalukku Valiyaith Therivikkiraar.


Read Full Chapter : Psalm 25