தமிழ்

Psalm 77:13 in Tamil

சங்கீதம் 77:13
தேவனே, உமது வழி பரிசுத்தஸ்தலத்திலுள்ளது; நம்முடைய தேவனைப்போலப் பெரிய தேவன் யார்?


சங்கீதம் 77:13 in English

thaevanae, Umathu Vali Parisuththasthalaththilullathu; Nammutaiya Thaevanaippolap Periya Thaevan Yaar?


Read Full Chapter : Psalm 77