தமிழ்

1 Chronicles 29:2 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:2
நான் என்னாலே இயன்றமட்டும் என் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கென்று பொன்வேலைக்குப் பொன்னையும், வெள்ளிவேலைக்கு வெள்ளியையும், வெண்கலவேலைக்கு வெண்கலத்தையும், இரும்புவேலைக்கு இரும்பையும், மரவேலைக்கு மரத்தையும், பதிக்கப்படத்தக்க, அந்தியுள்ள கற்களையும், பலவருணக் கற்களையும், விலையேறப்பெற்ற சகலவித ரத்தினங்களையும், வெண்கற்பாளங்களையும், கோமேதக முதலிய கற்களையும் ஏராளமாகச் சவதரித்தேன்.

1 Chronicles 29:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood; onyx stones, and stones to be set, glistering stones, and of divers colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance.

American Standard Version (ASV)

Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for the `things of’ gold, and the silver for the `things of’ silver, and the brass for the `things of’ brass, the iron for the `things of’ iron, and wood for the `things of’ wood; onyx stones, and `stones’ to be set, stones for inlaid work, and of divers colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance.

Bible in Basic English (BBE)

Now as far as I am able, I have made ready what is needed for the house of my God; the gold for the things of gold, and the silver for the silver things, and the brass for the brass things, iron for the things of iron, and wood for the things of wood; beryls and jewels to be framed, and stones of different colours for ornament; all sorts of stones of great price, and polished building-stone, as much as is needed and more.

Darby English Bible (DBY)

And I have prepared according to all my power for the house of my God gold for [things of] gold, and silver for [things of] silver, and brass for [things of] brass, iron for [things of] iron, and wood for [things of] wood; onyx stones, and [stones] to be set, glistering stones, and of divers colours, and all manner of precious stones, and white marble in abundance.

Webster’s Bible (WBT)

Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to he made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood; onyx-stones, and stones to be set, glittering stones, and of divers colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance.

World English Bible (WEB)

Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for the [things of] gold, and the silver for the [things of] silver, and the brass for the [things of] brass, the iron for the [things of] iron, and wood for the [things of] wood; onyx stones, and [stones] to be set, stones for inlaid work, and of various colors, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance.

Young’s Literal Translation (YLT)

and with all my power I have prepared for the house of my God, the gold for `things of’ gold, and the silver for `those of’ silver, and the brass for `those of’ brass, the iron for `those of’ iron, and the wood for `those of’ wood, shoham stones, and settings, and stones of painting and of diverse colours, and all `kinds of’ precious stone, and stones of white marble, in abundance.

1 நாளாகமம் 29:2 in English

naan Ennaalae Iyantamattum En Thaevanutaiya Aalayaththukkentu Ponvaelaikkup Ponnaiyum, Vellivaelaikku Velliyaiyum, Vennkalavaelaikku Vennkalaththaiyum, Irumpuvaelaikku Irumpaiyum, Maravaelaikku Maraththaiyum, Pathikkappadaththakka, Anthiyulla Karkalaiyum, Palavarunak Karkalaiyum, Vilaiyaerappetta Sakalavitha Raththinangalaiyum, Vennkarpaalangalaiyum, Komaethaka Muthaliya Karkalaiyum Aeraalamaakach Savathariththaen.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29