தமிழ்

1 Kings 10:25 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 10:25
வருஷாவருஷம் அவரவர் தங்கள் காணிக்கையாகிய வெள்ளிப்பாத்திரங்களையும், பொற்பாத்திரங்களையும், வஸ்திரங்களையும், ஆயுதங்களையும், கந்தவர்க்கங்களையும், குதிரைகளையும், கோவேறு கழுதைகளையும் கொண்டுவருவார்கள்.


1 இராஜாக்கள் 10:25 in English

varushaavarusham Avaravar Thangal Kaannikkaiyaakiya Vellippaaththirangalaiyum, Porpaaththirangalaiyum, Vasthirangalaiyum, Aayuthangalaiyum, Kanthavarkkangalaiyum, Kuthiraikalaiyum, Kovaetru Kaluthaikalaiyum Konnduvaruvaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 10