தமிழ்

1 Kings 10:26 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 10:26
சாலொமோன் இரதங்களையும் குதிரைவீரரையும் சேர்த்தான்; அவனுக்கு ஆயிரத்து நானூறு இரதங்கள் இருந்தது, பன்னீராயிரம் குதிரைவீரரும் இருந்தார்கள்; அவைகளை இரதங்கள் வைக்கும் பட்டணங்களிலும்,அவர்களை எருசலேமில் தன்னிடத்திலும் வைத்திருந்தான்.


1 இராஜாக்கள் 10:26 in English

saalomon Irathangalaiyum Kuthiraiveeraraiyum Serththaan; Avanukku Aayiraththu Naanootru Irathangal Irunthathu, Panneeraayiram Kuthiraiveerarum Irunthaarkal; Avaikalai Irathangal Vaikkum Pattanangalilum,avarkalai Erusalaemil Thannidaththilum Vaiththirunthaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 10