தமிழ்

1 Kings 10:24 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 10:24
சாலொமோனின் இருதயத்திலே தேவன் அருளிய ஞானத்தைக் கேட்கிறதற்காக, சகல தேசத்தாரும் அவன் முகதரிசனத்தைத் தேடினார்கள்.


1 இராஜாக்கள் 10:24 in English

saalomonin Iruthayaththilae Thaevan Aruliya Njaanaththaik Kaetkiratharkaaka, Sakala Thaesaththaarum Avan Mukatharisanaththaith Thaetinaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 10