தமிழ்

1 Kings 11:18 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:18
அவர்கள் மீதியானிலிருந்து எழுந்து, பாரானுக்குச் சென்று, பாரானிலே சில மனுஷரைக் கூட்டிக்கொண்டு, எகிப்திற்குப் பார்வோன் என்னும் எகிப்தின் ராஜாவினிடத்திற்குப் போனார்கள்; அவன் இவனுக்கு ஒரு வீடுகொடுத்து, இவனுக்கு ஆகாரத்தைத் திட்டம்பண்ணி, நிலத்தையும் கொடுத்தான்.

1 Kings 11:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they arose out of Midian, and came to Paran: and they took men with them out of Paran, and they came to Egypt, unto Pharaoh king of Egypt; which gave him an house, and appointed him victuals, and gave him land.

American Standard Version (ASV)

And they arose out of Midian, and came to Paran; and they took men with them out of Paran, and they came to Egypt, unto Pharaoh king of Egypt, who gave him a house, and appointed him victuals, and gave him land.

Bible in Basic English (BBE)

And they went on from Midian and came to Paran; and, taking men from Paran with them, they came to Egypt, to Pharaoh, king of Egypt, who gave him a house and gave orders for his food and gave him land.

Darby English Bible (DBY)

And they arose out of Midian, and came to Paran, and took men with them out of Paran, and they came to Egypt, to Pharaoh king of Egypt; who gave him a house, and appointed him victuals, and gave him land.

Webster’s Bible (WBT)

And they arose out of Midian, and came to Paran: and they took men with them from Paran, and they came to Egypt, to Pharaoh king of Egypt; who gave him a house, and appointed him victuals, and gave him land.

World English Bible (WEB)

They arose out of Midian, and came to Paran; and they took men with them out of Paran, and they came to Egypt, to Pharaoh king of Egypt, who gave him a house, and appointed him food, and gave him land.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they rise out of Midian, and come into Paran, and take men with them out of Paran, and come in to Egypt, unto Pharaoh king of Egypt, and he giveth to him a house, and bread hath commanded for him, and land hath given to him.

1 இராஜாக்கள் 11:18 in English

avarkal Meethiyaanilirunthu Elunthu, Paaraanukkuch Sentu, Paaraanilae Sila Manusharaik Koottikkonndu, Ekipthirkup Paarvon Ennum Ekipthin Raajaavinidaththirkup Ponaarkal; Avan Ivanukku Oru Veedukoduththu, Ivanukku Aakaaraththaith Thittampannnni, Nilaththaiyum Koduththaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 11