தமிழ்

1 Kings 8:33 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:33
உம்முடைய ஜனங்களாகிய இஸ்ரவேலர் உமக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்ததினிமித்தம் சத்துருவுக்கு முன்பாக முறிந்துபோய், உம்மிடத்திற்குத் திரும்பி, உம்முடைய நாமத்தை அறிக்கைபண்ணி, இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக உம்மை நோக்கி விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் செய்தால்,

1 Kings 8:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

When thy people Israel be smitten down before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again to thee, and confess thy name, and pray, and make supplication unto thee in this house:

American Standard Version (ASV)

When thy people Israel are smitten down before the enemy, because they have sinned against thee; if they turn again to thee, and confess thy name, and pray and make supplication unto thee in this house:

Bible in Basic English (BBE)

When your people Israel are overcome in war, because of their sin against you; if they are turned to you again, honouring your name, making prayers to you and requesting your grace in this house:

Darby English Bible (DBY)

When thy people Israel are put to the worse before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again to thee, and confess thy name, and pray, and make supplication unto thee in this house;

Webster’s Bible (WBT)

When thy people Israel shall be smitten before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again to thee, and confess thy name, and pray, and make supplication to thee in this house:

World English Bible (WEB)

When your people Israel are struck down before the enemy, because they have sinned against you; if they turn again to you, and confess your name, and pray and make supplication to you in this house:

Young’s Literal Translation (YLT)

`In Thy people Israel being smitten before an enemy, because they sin against Thee, and they have turned back unto Thee, and have confessed Thy name, and prayed, and made supplication unto Thee in this house,

1 இராஜாக்கள் 8:33 in English

ummutaiya Janangalaakiya Isravaelar Umakku Virothamaayp Paavanjaெythathinimiththam Saththuruvukku Munpaaka Murinthupoy, Ummidaththirkuth Thirumpi, Ummutaiya Naamaththai Arikkaipannnni, Intha Aalayaththukku Naeraaka Ummai Nnokki Vinnnappaththaiyum Vaennduthalaiyum Seythaal,


Read Full Chapter : 1 Kings 8