தமிழ்

2 Kings 17:13 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 17:13
நீங்கள் உங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டுத் திரும்பி, நான் உங்கள் பிதாக்களுக்குக் கட்டளையிட்டதும், என் ஊழியக்காரராகிய தீர்க்கதரிசிகளைக் கொண்டு உங்களுக்குச் சொல்லியனுப்பினதுமான நியாயப்பிரமாணத்தின்படியெல்லாம் என் கற்பனைகளையும் என் கட்டளைகளையும் கைக்கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகள் ஞான திருஷ்டிக்காரர் எல்லாரையுங்கொண்டு இஸ்ரவேலுக்கும் யூதாவுக்கும் திடச்சாட்சியாய் எச்சரித்துக்கொண்டிருந்தும்,

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Kings 17:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet the LORD testified against Israel, and against Judah, by all the prophets, and by all the seers, saying, Turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets.

American Standard Version (ASV)

Yet Jehovah testified unto Israel, and unto Judah, by every prophet, and every seer, saying, Turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets.

Bible in Basic English (BBE)

And he gave witness to Israel and Judah, by every prophet and seer, saying, Come back from your evil ways, and do my orders and keep my rules, and be guided by the law which I gave to your fathers and sent to you by my servants the prophets.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah testified against Israel and against Judah, by all the prophets, all the seers, saying, Turn from your evil ways, and keep my commandments, my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you through my servants the prophets.

Webster’s Bible (WBT)

Yet the LORD testified against Israel, and against Judah, by all the prophets, and by all the seers, saying, Turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets.

World English Bible (WEB)

Yet Yahweh testified to Israel, and to Judah, by every prophet, and every seer, saying, Turn you from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah testifieth against Israel, and against Judah, by the hand of every prophet, and every seer, saying, `Turn back from your evil ways, and keep My commands, My statutes, according to all the law that I commanded your fathers, and that I sent unto you by the hand of My servants the prophets;’

2 இராஜாக்கள் 17:13 in English

neengal Ungal Pollaatha Valikalai Vittuth Thirumpi, Naan Ungal Pithaakkalukkuk Kattalaiyittathum, En Ooliyakkaararaakiya Theerkkatharisikalaik Konndu Ungalukkuch Solliyanuppinathumaana Niyaayappiramaanaththinpatiyellaam En Karpanaikalaiyum En Kattalaikalaiyum Kaikkollungal Entu Karththar Theerkkatharisikal Njaana Thirushtikkaarar Ellaaraiyungaொnndu Isravaelukkum Yoothaavukkum Thidachchaாtchiyaay Echchariththukkonntirunthum,


Read Full Chapter : 2 Kings 17