தமிழ்

2 Kings 9:1 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 9:1
அப்பொழுது தீர்க்கதரிசியாகிய எலிசா தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் ஒருவனை அழைத்து: நீ இடைக்கட்டிக் கொண்டு, இந்தத் தைலக்குப்பியை உன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு, கீலேயாத்திலுள்ள ராமோத்திற்குப் போ.


2 இராஜாக்கள் 9:1 in English

appoluthu Theerkkatharisiyaakiya Elisaa Theerkkatharisikalin Puththiraril Oruvanai Alaiththu: Nee Itaikkattik Konndu, Inthath Thailakkuppiyai Un Kaiyil Eduththukkonndu, Geelaeyaaththilulla Raamoththirkup Po.


Read Full Chapter : 2 Kings 9