தமிழ்

Acts 8:20 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 8:20
பேதுரு அவனை நோக்கி: தேவனுடைய வரத்தைப் பணத்தினாலே சம்பாதித்துக்கொள்ளலாமென்று நீ நினைத்தபடியால் உன் பணம் உன்னோடேகூட நாசமாய்ப் போகக்கடவது,


அப்போஸ்தலர் 8:20 in English

paethuru Avanai Nnokki: Thaevanutaiya Varaththaip Panaththinaalae Sampaathiththukkollalaamentu Nee Ninaiththapatiyaal Un Panam Unnotaekooda Naasamaayp Pokakkadavathu,


Read Full Chapter : Acts 8