தமிழ்

Matthew 10:8 in Tamil

மத்தேயு 10:8
வியாதியுள்ளவர்களைச் சொஸ்தமாக்குங்கள், குஷ்டரோகிகளைச் சுத்தம்பண்ணுங்கள், மரித்தோரை எழுப்புங்கள், பிசாசுகளைத் துரத்துங்கள்; இலவசமாய்ப் பெற்றீர்கள் இலவசமாய்க் கொடுங்கள்.


மத்தேயு 10:8 in English

viyaathiyullavarkalaich Sosthamaakkungal, Kushdarokikalaich Suththampannnungal, Mariththorai Eluppungal, Pisaasukalaith Thuraththungal; Ilavasamaayp Pettaீrkal Ilavasamaayk Kodungal.


Read Full Chapter : Matthew 10