தமிழ்

Amos 4:11 in Tamil

ஆமோஸ் 4:11
சோதோமையும் கொமோராவையும் தேவன் கவிழ்த்துப்போட்டதுபோல, உங்களைக் கவிழ்த்துப்போட்டேன்; நீங்கள் அக்கினியினின்று பறிக்கப்பட்ட கொள்ளியைப்போல இருந்தீர்கள்; ஆனாலும் நீங்கள் என்னிடத்தில் திரும்பாமற்போனீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Amos 4:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.

American Standard Version (ASV)

I have overthrown `cities’ among you, as when God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a brand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And I have sent destruction among you, as when God sent destruction on Sodom and Gomorrah, and you were like a burning stick pulled out of the fire: and still you have not come back to me, says the Lord.

Darby English Bible (DBY)

I have overthrown among you, like God’s overthrow of Sodom and Gomorrah, and ye were as a brand plucked out of the burning; yet have ye not returned unto me, saith Jehovah.

World English Bible (WEB)

“I have overthrown some of you, As when God overthrew Sodom and Gomorrah, And you were like a burning stick plucked out of the fire; Yet you haven’t returned to me,” says Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

I have overturned among you, Like the overturn by God of Sodom and Gomorrah, And ye are as a brand delivered from a burning, And ye have not turned back unto Me, An affirmation of Jehovah.

ஆமோஸ் 4:11 in English

sothomaiyum Komoraavaiyum Thaevan Kavilththuppottathupola, Ungalaik Kavilththuppottaen; Neengal Akkiniyinintu Parikkappatta Kolliyaippola Iruntheerkal; Aanaalum Neengal Ennidaththil Thirumpaamarponeerkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Amos 4