தமிழ்

Ezekiel 16:19 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:19
நான் உனக்குக் கொடுத்த என் அப்பத்தையும், நீ சாப்பிடும்படி உனக்குக் கொடுத்த மெல்லிய மாவையும் நெய்யையும் தேனையும் நீ அவைகளின்முன் சுகந்தவாசனையாகப் படைத்தாய்; காரியம் இப்படி ஆயிற்றென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.


எசேக்கியேல் 16:19 in English

naan Unakkuk Koduththa En Appaththaiyum, Nee Saappidumpati Unakkuk Koduththa Melliya Maavaiyum Neyyaiyum Thaenaiyum Nee Avaikalinmun Sukanthavaasanaiyaakap Pataiththaay; Kaariyam Ippati Aayittentu Karththaraakiya Aanndavar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Ezekiel 16