தமிழ்

Hebrews 12:19 in Tamil

எபிரெயர் 12:19
எக்காள முழக்கத்தினிடத்திற்கும், வார்த்தைகளுடைய சத்தத்தினிடத்திற்கும், நீங்கள் வந்து சேரவில்லை; அந்தச் சத்தத்தைக் கேட்டவர்கள் பின்னும் தங்களுக்கு வார்த்தை சொல்லப்படாதபடிக்கு வேண்டிக்கொண்டார்கள்.


எபிரெயர் 12:19 in English

ekkaala Mulakkaththinidaththirkum, Vaarththaikalutaiya Saththaththinidaththirkum, Neengal Vanthu Seravillai; Anthach Saththaththaik Kaettavarkal Pinnum Thangalukku Vaarththai Sollappadaathapatikku Vaenntikkonndaarkal.


Read Full Chapter : Hebrews 12