தமிழ்

Isaiah 22:24 in Tamil

ஏசாயா 22:24
அதின்மேல் அவன் தகப்பன் வம்சத்தாராகிய புத்திரர் பௌத்திரருடைய மகிமை அனைத்தையும் சிறிதும் பெரிதுமான சகல பானபாத்திரங்களையும் தூக்கிவைப்பர்கள்.

Isaiah 22:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they shall hang upon him all the glory of his father’s house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups, even to all the vessels of flagons.

American Standard Version (ASV)

And they shall hang upon him all the glory of his father’s house, the offspring and the issue, every small vessel, from the cups even to all the flagons.

Bible in Basic English (BBE)

And all the glory of his father’s family will be hanging on him, all their offspring, every small vessel, even the cups and the basins.

Darby English Bible (DBY)

and they shall hang upon him all the glory of his father’s house, the offspring and the issue, all the small vessels, as well the vessels of cups as all the vessels of flagons.

World English Bible (WEB)

They shall hang on him all the glory of his father’s house, the offspring and the issue, every small vessel, from the cups even to all the pitchers.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they have hanged on him All the honour of the house of his father, The offspring and the issue, All vessels of small quality, From vessels of basins to all vessels of flagons.

ஏசாயா 22:24 in English

athinmael Avan Thakappan Vamsaththaaraakiya Puththirar Pauththirarutaiya Makimai Anaiththaiyum Sirithum Perithumaana Sakala Paanapaaththirangalaiyum Thookkivaipparkal.


Read Full Chapter : Isaiah 22