தமிழ்

Jeremiah 1:3 in Tamil

எரேமியா 1:3
அப்புறம் யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயாக்கீம் என்கிற யூதாவுடைய ராஜாவின் நாட்களிலும், யோசியாவின் குமாரனாகிய சிதேக்கியா என்கிற யூதாவுடைய ராஜாவின் பதினோராம் வருஷத்து முடிவுமட்டாகவும், எருசலேம் ஊரார் ஐந்தாம் மாதத்தில் சிறைப்பட்டுப்போகும்வரைக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று.


எரேமியா 1:3 in English

appuram Yosiyaavin Kumaaranaakiya Yoyaakgeem Enkira Yoothaavutaiya Raajaavin Naatkalilum, Yosiyaavin Kumaaranaakiya Sithaekkiyaa Enkira Yoothaavutaiya Raajaavin Pathinoraam Varushaththu Mutivumattakavum, Erusalaem Ooraar Ainthaam Maathaththil Siraippattuppokumvaraikkum Karththarutaiya Vaarththai Avanukku Unndaayittu.


Read Full Chapter : Jeremiah 1