Context verses Jeremiah 31:10
Jeremiah 31:7

கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: யாக்கோபினிமித்தம் மகிழ்ச்சியாய்க் கெம்பீரித்து, ஜாதிகளுடைய தலைவரினிமித்தம் ஆர்ப்பரியுங்கள்; சத்தத்தைக் கேட்கப்பண்ணி, துதித்து: கர்த்தாவே, இஸ்ரவேலில் மீதியான உமது ஜனத்தை இரட்சியும் என்று சொல்லுங்கள்.

יְהוָה֙
Jeremiah 31:27

இதோ, நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது இஸ்ரவேல் குடும்பத்தையும் யூதா குடும்பத்தையும் மனுஷவித்தினாலும், மிருகவித்தினாலும் விதைப்பேன்.

יִשְׂרָאֵל֙
doth
שִׁמְע֤וּšimʿûsheem-OO
it
Hear
דְבַרdĕbardeh-VAHR
word
the
of
יְהוָה֙yĕhwāhyeh-VA
the
Lord,
O
גּוֹיִ֔םgôyimɡoh-YEEM
ye
nations,
וְהַגִּ֥ידוּwĕhaggîdûveh-ha-ɡEE-doo
declare
and
in
the
בָאִיִּ֖יםbāʾiyyîmva-ee-YEEM
isles
afar
מִמֶּרְחָ֑קmimmerḥāqmee-mer-HAHK
off,
say,
וְאִמְר֗וּwĕʾimrûveh-eem-ROO
and
He
that
מְזָרֵ֤הmĕzārēmeh-za-RAY
scattered
יִשְׂרָאֵל֙yiśrāʾēlyees-ra-ALE
Israel
will
יְקַבְּצֶ֔נּוּyĕqabbĕṣennûyeh-ka-beh-TSEH-noo
gather
keep
and
וּשְׁמָר֖וֹûšĕmārôoo-sheh-ma-ROH
him,
him,
as
a
כְּרֹעֶ֥הkĕrōʿekeh-roh-EH
shepherd
his
flock.
עֶדְרֽוֹ׃ʿedrôed-ROH