தமிழ்

Anandame Jeya Jeya - ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!

ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!
அகமகிழ்ந்தனைவரும் பாடிடுவோம்

ஞானரட்சகர், நாதர் நமை-இந்த
நாள்வரை ஞாலமதினில் காத்தார்

சங்கு கனம், வளர் செங்கோலரசிவை
தளராதுள கிறிஸ்தானவராம்,
எங்கள் ரட்சகரேசு நமை-வெகு
இரக்கங் கிருபையுடன் ரட்சித்ததால்

முந்து வருட மதினில் மனுடரில் வெகு
மோசகஸ்திகள் தனிலேயுழல
தந்து நமக்குயிருடையு வெகுணவும்
தயவுடன் யேசு தற்காத்ததினால்

பஞ்சம்பசிக்கும் பட்டயத்துக்கும் வெகு கொடும்
பாழ் கொள்ளை நோய் விஷதோஷத்திற்கும்
தஞ்சரட்சகர் தவிர்த்து நமை-இத்
தரைதனில் குறை தணித்தாற்றியதால்

Anandame jeya jeya Lyrics in English

aananthamae! jeyaa! jeyaa!
akamakilnthanaivarum paadiduvom

njaanaratchakar, naathar namai-intha
naalvarai njaalamathinil kaaththaar

sangu kanam, valar sengaோlarasivai
thalaraathula kiristhaanavaraam,
engal ratchakaraesu namai-veku
irakkang kirupaiyudan ratchiththathaal

munthu varuda mathinil manudaril veku
mosakasthikal thanilaeyulala
thanthu namakkuyirutaiyu vekunavum
thayavudan yaesu tharkaaththathinaal

panjampasikkum pattayaththukkum veku kodum
paal kollai Nnoy vishathoshaththirkum
thanjaratchakar thavirththu namai-ith
tharaithanil kurai thanniththaattiyathaal

PowerPoint Presentation Slides for the song Anandame jeya jeya

by clicking the fullscreen button in the Top left