தமிழ்

Thondu Seaiyath - தொண்டு செய்யத் தோழரே துடிப்புடன் செல்வோம்

தொண்டு செய்யத் தோழரே, துடிப்புடன் செல்வோம்
மண்டல மானிடர் மாண்பை நாடித்தேடுவோம்

ஈண்டு கூடி யேகமாய் எத்திசையும் செல்லுவோம்
வேண்டும் தோழர் விரும்பிச்சேர விரைவுடன் சேர்ப்போம்

கட்சி நீங்கக் கல்வி ஓங்கக், கிராமம் களிக்கப்
பட்சிக்கும் கடன் கவலை பறந்தே ஓடிட

சிறுமை தீரச் செல்வாக்குச் சுதந்திரம் சேரப்
பொறுமை சேரணி வகுத்தும் ஐக்கியம் வளர

தாழ்ச்சியுள்ளோர் வாழ்வடையும் தருமம் ஓங்கிட
ஆட்சியாவும் அவர்கள் நன்மைக்கென்ற மாறிட

.சுத்த மனத் தூய்மையால் நம் சோர்வை ஓட்டுவோம்
முத்தர் போல் சுயநலந்துறந்து துணிவோம்

சத்திய விரதம் பூண்டு சாந்தமாய்ச் செல்வோம்,
அத்தனின் அருளைச் சார்ந்தும் ஆனந்தம் கொள்வோம்

Thondu seaiyath Lyrics in English

thonndu seyyath tholarae, thutippudan selvom
manndala maanidar maannpai naatiththaeduvom

eenndu kooti yaekamaay eththisaiyum selluvom
vaenndum tholar virumpichchaேra viraivudan serppom

katchi neengak kalvi ongak, kiraamam kalikkap
patchikkum kadan kavalai paranthae otida

sirumai theerach selvaakkuch suthanthiram serap
porumai seranni vakuththum aikkiyam valara

thaalchchiyullor vaalvataiyum tharumam ongida
aatchiyaavum avarkal nanmaikkenta maarida

.suththa manath thooymaiyaal nam sorvai ottuvom
muththar pol suyanalanthuranthu thunnivom

saththiya viratham poonndu saanthamaaych selvom,
aththanin arulaich saarnthum aanantham kolvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Thondu seaiyath

by clicking the fullscreen button in the Top left