தமிழ்

Boomiyin Kudigale Neer - பூமியின் குடிகளே நீர் தாமதமிலாதியேசு

பூமியின் குடிகளே நீர் தாமதமிலாதியேசு
சாமியினன்னாமமதிலே மகிழுவீர்

ஓமனாதி யந்தபரனே மனுடரான நம்மை
உருக்கமாய்த் – தங்கருணைப்
பெருக்கமாய் – மீட்டரணாந்
துருக்கமாய் – இதுவரைக்கும்
நெருக்கமாய் – ஊக்கமாய் நின்றார்

தந்தையார் தமதுநேச மைந்தனைப் பாதகர்க்காகத்
தந்துமா நிர்ப்பந்தமற விந்தையாகவே
இந்த நீசமான பூலோகந்தனை மீட்ட நேசத்தைச்
சிந்தையில் நினைந்து முழு நன்றியாகவே
சந்ததமுமே துதிப்ப தந்தமான வேலையல்லோ
தாசரே – யேசுநாதர்
நேசரே – எருசலேம்
வாசரே – கர்த்தருக்குள்ளாம்
ராசரே – ஆசாரிமாரே

கர்த்தனார் ஒருவரே நம் நித்திய பரமனென்ற
சத்தியத்தை எத்தினமும் உற்றுணருவீர்
அத்தனார் படைப்புகளைப் புத்தியற்றுத் தெய்மெனச்
சொற்றவரே விக்கரகப் பத்தியகல்வீர்
இத்தரையில் நாங்களல்ல உத்தபரன் எங்களைக் கண்
ணோக்கினார் – எங்களபவம்
போக்கினார் – சகலதுன்பம்
நீக்கினார் – தமதுமந்தை
ஆக்கினார் – தூக்கினாரென்று

ஜீவபரன் வாசல்களில் மேவி எய்துவோம் துதியோ
டாவியுடனே நமது நாவுமிசைந்து
தேவ பிரகாரங்களிலே வருவோமே புகழ்ச்சி
மாவுரிமை யோடுரைத்துக் கூவி மகிழ்ந்து
பாவலர் மற்றோரே நல்ல நாவலரே கர்த்தர் வீட்டுக்
கோடுவோம் – அவர் நாமத்தில்
கூடுவோம் – அவர் பதத்தை
நாடுவோம் – அவர் மகிமை
தேடுவோம் – பாடுவோம் துதி

வல்ல பரனானவர் மா நல்லவர் அவர் கிருபை
உள்ள தூழி ஊழிகாலம் தொல்லையுண்டுமோ
சொல்லரும் அவரதுண்மை யுள்ளதே தலைமுறைகள்
எல்லாவற்றிலு மெங்களுக்கல்லலண்டுமோ
புல்லனாம் பேயினரசே யில்லையெனுமட்டும் காளம்
பிடிக்கிறோம் – சத்தியத்தைப்
பிடிக்கிறோம் – பேயரங்கம்
இடிக்கிறோம் – அவனையெங்கும்
அடிக்கிறோம் – சீக்கிரம் ஜெயம்

Boomiyin Kudigale Neer Lyrics in English

poomiyin kutikalae neer thaamathamilaathiyaesu
saamiyinannaamamathilae makiluveer

omanaathi yanthaparanae manudaraana nammai
urukkamaayth – thangarunnaip
perukkamaay – meettarannaan
thurukkamaay – ithuvaraikkum
nerukkamaay – ookkamaay nintar

thanthaiyaar thamathunaesa mainthanaip paathakarkkaakath
thanthumaa nirppanthamara vinthaiyaakavae
intha neesamaana poolokanthanai meetta naesaththaich
sinthaiyil ninainthu mulu nantiyaakavae
santhathamumae thuthippa thanthamaana vaelaiyallo
thaasarae – yaesunaathar
naesarae – erusalaem
vaasarae – karththarukkullaam
raasarae – aasaarimaarae

karththanaar oruvarae nam niththiya paramanenta
saththiyaththai eththinamum uttunaruveer
aththanaar pataippukalaip puththiyattuth theymenach
sottavarae vikkarakap paththiyakalveer
iththaraiyil naangalalla uththaparan engalaik kann
nnokkinaar – engalapavam
pokkinaar – sakalathunpam
neekkinaar – thamathumanthai
aakkinaar – thookkinaarentu

jeevaparan vaasalkalil maevi eythuvom thuthiyo
daaviyudanae namathu naavumisainthu
thaeva pirakaarangalilae varuvomae pukalchchi
maavurimai yoduraiththuk koovi makilnthu
paavalar mattaோrae nalla naavalarae karththar veettuk
koduvom – avar naamaththil
kooduvom – avar pathaththai
naaduvom – avar makimai
thaeduvom – paaduvom thuthi

valla paranaanavar maa nallavar avar kirupai
ulla thooli oolikaalam thollaiyunndumo
sollarum avarathunnmai yullathae thalaimuraikal
ellaavattilu mengalukkallalanndumo
pullanaam paeyinarase yillaiyenumattum kaalam
pitikkirom – saththiyaththaip
pitikkirom – paeyarangam
itikkirom – avanaiyengum
atikkirom – seekkiram jeyam

PowerPoint Presentation Slides for the song Boomiyin Kudigale Neer

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites