தமிழ்

Intha Mangalam Sezhikka - இந்த மங்களம் செழிக்கவே கிருபை செயும்

இந்த மங்களம் செழிக்கவே கிருபை செயும்
எங்கள் திரித்துவ தேவனே

சுந்தரக் கானாவின் மணப் பந்தலில்
சென்றம் பணத்தைக் கந்தரசமாகச்
செய்த விந்தை போல் இங்கேயும் வந்து

ஆதி தொடுத் தன்பை எடுத்தாய் -மானிடர் தமை
ஆணும் பெண்ணுமாகப் படைத்தாய்
நீதி வரம் நாலுங் கொடுத்தாய் -பெற்றுப் பெருகி
நிற்க உலகத்தில் விடுத்தாய்
மாதவர் பணியும் வேத போதனே அந்தப்படி உன்
ஆதரவைக் கொண்டு சுதன் நீதியை நம்பிப் புரிந்த

தக்க ஆபிராமும் விண்டனன் அதனை மன
துக்குள் எலியேசர் கொண்டனன்
முக்கிய ஆரன் நிலத்தண்டினன் நினைத்தப்படி
சக்கியமதாகக் கண்டனன்
பக்குவம் உரைத்திடாரே பக்காளும் ஈசாக்குவுகுத்
தக்க மண வாளியாகத் தந்து தயை செய்தாற்போல

சத்திய வேத்தின் வாசனே அருளு பரி
சுத்த சுவிசேட நேசனே
பக்தர்கள் பவ விமோசனே பழுதணுவும்
அற்ற கிறிஸ் தேசு ராசனே
வெற்றியால் யாக்கோபுவுக்கு முற்றிலும் அளித்த பேறாய்ப்
புத்திர சம்பத்துண்டாக்கி நித்ய சுப சோபனமாய்

Intha mangalam sezhikka Lyrics in English

intha mangalam selikkavae kirupai seyum
engal thiriththuva thaevanae

suntharak kaanaavin manap panthalil
sentam panaththaik kantharasamaakach
seytha vinthai pol ingaeyum vanthu

aathi thoduth thanpai eduththaay -maanidar thamai
aanum pennnumaakap pataiththaay
neethi varam naalung koduththaay -pettup peruki
nirka ulakaththil viduththaay
maathavar panniyum vaetha pothanae anthappati un
aatharavaik konndu suthan neethiyai nampip purintha

thakka aapiraamum vinndanan athanai mana
thukkul eliyaesar konndanan
mukkiya aaran nilaththanntinan ninaiththappati
sakkiyamathaakak kanndanan
pakkuvam uraiththidaarae pakkaalum eesaakkuvukuth
thakka mana vaaliyaakath thanthu thayai seythaarpola

saththiya vaeththin vaasanae arulu pari
suththa suviseda naesanae
paktharkal pava vimosanae paluthanuvum
atta kiris thaesu raasanae
vettiyaal yaakkopuvukku muttilum aliththa paeraayp
puththira sampaththunndaakki nithya supa sopanamaay

PowerPoint Presentation Slides for the song Intha mangalam sezhikka

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites