தமிழ்

Deva Ivveetil Indre - தேவா இவ்வீட்டில் இன்றே மேவி எழுந்து வரவே தயை

தேவா இவ்வீட்டில் இன்றே மேவி எழுந்து வரவே – தயை
செய்வாய் எமது கோவா

மூவர் ஒருவரான தேவா கிறிஸ்துநாதா -எங்கள்
முன்னவா சத்ய வேதா
பூவில் எமக்குதவி யாருமில்லை எம் தாதா – யேசு
புண்ணியனே மா நீதா -இங்கு
நண்ணுவாய் மெய்ப் போதா – தயை
பண்ணுவாய் வினோதா
மேவி உனதருளை ஈவாய் இவ்வீட்டின் மீது
ஜீவனே யேசு கோனே – ஏழைப்
பாவிகள் மீட்பன் தானே

விந்தையுடன் களிப்பும் சந்தமுடன் உண்டாக – அதி
மேன்மையுடன் சிநேகம்
அந்தமுடன் பெருகி எந்தப் பாவமும் ஏக – என்றும்
அத்தனோ டுற வாக – ஜெப
துந்துமிகள் முழங்க – ஐக்யம்
பந்தமுடன் இலங்க,
தந்தைப் பரனே இன்று உன்றன் அருள் நிறைவாய்ச்
சொந்தமுடன் ஈவாயே – இவர்
சந்ததம் வாழ நீயே

இங்கு வசிக்கும் மட்டும் துங்கன் மொழிக் கிசைந்தே -பரன்
இஷ்டப்படி நடந்தே
அங்கம் மனது யாவும் பங்கம் இன்றித் தொடர்ந்தே -இவர்
அனுதினமும் மகிழ்ந்தே -உயர்
அம்பர வீட்டில் சேர்ந்து -மிகு
கெம்பீரமாக வாழ்ந்து
புங்கமுடன் நிதமும் தங்கி யேசு பரனில்
இங்கிதமாய்க் கொண்டாட -நிதம்
மங்களக் கவி பாட

Deva Ivveetil Indre Lyrics in English

thaevaa ivveettil inte maevi elunthu varavae – thayai
seyvaay emathu kovaa

moovar oruvaraana thaevaa kiristhunaathaa -engal
munnavaa sathya vaethaa
poovil emakkuthavi yaarumillai em thaathaa – yaesu
punnnniyanae maa neethaa -ingu
nannnuvaay meyp pothaa – thayai
pannnuvaay vinothaa
maevi unatharulai eevaay ivveettin meethu
jeevanae yaesu konae – aelaip
paavikal meetpan thaanae

vinthaiyudan kalippum santhamudan unndaaka – athi
maenmaiyudan sinaekam
anthamudan peruki enthap paavamum aeka – entum
aththano dura vaaka – jepa
thunthumikal mulanga – aikyam
panthamudan ilanga,
thanthaip paranae intu untan arul niraivaaych
sonthamudan eevaayae – ivar
santhatham vaala neeyae

ingu vasikkum mattum thungan molik kisainthae -paran
ishdappati nadanthae
angam manathu yaavum pangam intith thodarnthae -ivar
anuthinamum makilnthae -uyar
ampara veettil sernthu -miku
kempeeramaaka vaalnthu
pungamudan nithamum thangi yaesu paranil
ingithamaayk konndaada -nitham
mangalak kavi paada

PowerPoint Presentation Slides for the song Deva Ivveetil Indre

by clicking the fullscreen button in the Top left