தமிழ்

Imayamum Kumariyum - இமயமும் குமரியும் எல்லைக்கடலுடை

இமயமும் குமரியும் எல்லைக்கடலுடை
எந்தாய் நாட்டினைக் காத்தாள்.
நெஞ்சார் அன்பின் தியாக சேவையே
நெறியாம் சிலுவையின் வீரம்
தங்கிடத் தேசத்தலைவர்மேல் ஆசி
சாந்தியின் வாழ்வருள் நாதா!
சமாதானம் யேசுவின் வீடே
சகலர்க்கும் சாந்தி எம் நாடே,
சாந்தி இதற்கிலை ஈடே,
இமயமும் குமரியும் எல்லைக்கடலுடை
எந்தாய் நாட்டினைக் காத்தாள்.
ஜெயமே, ஜெயமே, ஜெயமே!
ஜெய, ஜெய, ஜெய, ஜெயமே!

உழவெழத் தொழிலெழ உற்ப்பத்தி மிகவே
ஓங்கிய வர்த்தகம் தாங்கப்
பொய்யா மொழி மாகாணத்தலைவர்
புருஷோத்தம மந்திரிகள்
நற்கிறிஸ் திறைவனின் சிலுவைச் சேவை
நட்புடன் கருணை இலங்கப்
பணிவிடை நேர்மை அருளே,
பரனர செனப்பகர் தெருளே,
பாரதம் போற்ற மெய்ப் பொருளே!
இமயமும் குமரியும் எல்லைக்கடலுடை
எந்தாய் நாட்டினைக் காத்தாள்.
ஜெயமே, ஜெயமே, ஜெயமே!
ஜெய, ஜெய, ஜெய, ஜெயமே!

Imayamum kumariyum Lyrics in English

imayamum kumariyum ellaikkadalutai
enthaay naattinaik kaaththaal.
nenjaar anpin thiyaaka sevaiyae
neriyaam siluvaiyin veeram
thangidath thaesaththalaivarmael aasi
saanthiyin vaalvarul naathaa!
samaathaanam yaesuvin veetae
sakalarkkum saanthi em naatae,
saanthi itharkilai eetae,
imayamum kumariyum ellaikkadalutai
enthaay naattinaik kaaththaal.
jeyamae, jeyamae, jeyamae!
jeya, jeya, jeya, jeyamae!

ulavelath tholilela urppaththi mikavae
ongiya varththakam thaangap
poyyaa moli maakaanaththalaivar
purushoththama manthirikal
narkiris thiraivanin siluvaich sevai
natpudan karunnai ilangap
pannivitai naermai arulae,
paranara senappakar therulae,
paaratham potta meyp porulae!
imayamum kumariyum ellaikkadalutai
enthaay naattinaik kaaththaal.
jeyamae, jeyamae, jeyamae!
jeya, jeya, jeya, jeyamae!

PowerPoint Presentation Slides for the song Imayamum kumariyum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites