தமிழ்

Jaithuvitaar Marathai - ஜெயித்து விட்டார் மரணத்தை

ஜெயித்து விட்டார் மரணத்தை
விழுங்கி விட்டார் சாவினை
எழுந்து விட்டார் ஜீவனோடே
வென்று விட்டார் பாவத்தை
கொன்று விட்டார் சாபத்தை
உயிர்த்து விட்டார் என்றென்றுமே

கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம்
உயிருடன் எழுந்தவரை கொண்டாடுமே

ஒடித்து விட்டார் சாவின் கூர்
ஜெயித்து விட்டார் நரகத்தை
முடித்து விட்டார் கிரியைதனை
தந்து விட்டார் இரட்சிப்பை
சென்று விட்டார் பரலோகம்
அமர்ந்து விட்டார் தேவனோடே

ஆர்ப்பரித்து ஆடுவோம்
மகிழ்ச்சியோடே பாடுவோம்
இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறார்
எங்கும் சொல்வோம் நற்செய்தி
கொண்டு செல்வோம் சுவிசேஷம்
இயேசு நாமம் போற்றிடுவோம்

Jaithuvitaar marathai Lyrics in English

jeyiththu vittar maranaththai
vilungi vittar saavinai
elunthu vittar jeevanotae
ventu vittar paavaththai
kontu vittar saapaththai
uyirththu vittar ententumae

konndaaduvom konndaaduvom
uyirudan elunthavarai konndaadumae

otiththu vittar saavin koor
jeyiththu vittar narakaththai
mutiththu vittar kiriyaithanai
thanthu vittar iratchippai
sentu vittar paralokam
amarnthu vittar thaevanotae

aarppariththu aaduvom
makilchchiyotae paaduvom
Yesu entum jeevikkiraar
engum solvom narseythi
konndu selvom suvisesham
Yesu naamam pottiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Jaithuvitaar marathai

by clicking the fullscreen button in the Top left